1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

 

พิเศษ! สำหรับร้านค้ารายใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รับเงินสูงสุด 1,500 บาท

ต่อที่ 1 : รับเงิน 300 บาท* เมื่อสมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไปครบ 1 รายการ ภายในเดือนที่สมัครระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ต่อที่ 2 : รับเงิน 1,200 บาท** เมื่อสะสมรายการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาท ครบ 20 รายการ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 1) นี้ เฉพาะร้านค้ารายใหม่ที่ [1] สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay และได้รับการอนุมัติให้เป็นร้านค้ากับ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (“KGP”) และ (2) ผูกบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบัญชีรับเงินจากบริการดังกล่าว และ (3) มีรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป ผ่านบริการและบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารครบ 1 รายการในเดือนที่สมัครระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินต่อที่ 1 จำนวน 300 บาท
 • * สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 1) นี้ จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ร้านค้า และจำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ์แรก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รับชำระก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบของธนาคาร)
 • ** สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 2) นี้ เฉพาะร้านค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษต่อที่ 1 ที่สะสมรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป ผ่านบริการ Facebook Pay กับ KGP และบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารดังกล่าว ครบ 20 รายการต่อเดือน ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินต่อที่ 2 จำนวน 1,200 บาท
 • ** สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 2) นี้ จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ร้านค้า และจำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ์แรก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะนับสิทธิพิเศษต่อที่ 2 รวมกับร้านค้ารายเดิมที่มีสิทธิได้รับเงินคืนต่อที่ 2 ตามโปรโมชันสำหรับร้านค้ารายเดิมที่ใช้บริการ Facebook Pay ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดียวกัน (รับชำระครบก่อนได้รับสิทธิก่อนตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบของธนาคาร)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์นับเฉพาะรายการที่ชำระเงินสำเร็จ ผ่านบริการ Facebook Pay และบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารดังกล่าว ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อรายการ (ไม่นับรายการ Refund)
 • กรณีธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะถือว่าร้านค้าสละสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น
 • เงินที่ร้านค้าได้รับเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือรับเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • การคำนวณสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดการใช้บริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay เป็นไปตามที่ KGP กำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KGP Contact Center 0 2008 8820