นโยบายสำหรับผู้ซื้อ


ปรับปรุงล่าสุด เดือนสิงหาคม 2563

KGP ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการ

ผู้ซื้อรับทราบว่า บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (“KGP”) เป็นเพียงผู้ให้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการเท่านั้น หากผู้ซื้อพบปัญหาในการใช้สินค้า/บริการ ผู้ซื้อจะติดต่อกับร้านค้านั้นโดยตรง โดยไม่เรียกร้องให้ KGP ต้องร่วมรับผิดชอบ


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนค่าสินค้า/บริการ

  • ผู้ซื้อตกลงว่ากรณีผู้ซื้อมีความประสงค์จะขอคืนค่าสินค้า/บริการ ผู้ซื้อจะต้องติดต่อกับร้านค้านั้นโดยตรงด้วยตนเอง
  • กรณีที่การชำระค่าสินค้า/บริการได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายการคุ้มครองการซื้อของ Meta (Purchase Protection)

ผู้ซื้อสามารถปฏิเสธและขอคืนค่าสินค้า/บริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ Facebook กำหนด โดยผู้ซื้อจะได้รับค่าสินค้า/บริการคืนผ่านช่องทางที่ KGP กำหนด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

เครื่องมือการชำระเงิน
บัตรเครดิต/เดบิต เงินโอน
(VISA, MASTERCARD, JCB) KBank ธนาคารพาณิชย์อื่น/สถาบันอื่น
T+30 T+1 T+1

หากผู้ซื้อไม่ได้รับค่าสินค้า/บริการคืนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ซื้อสามารถติดต่อ KGP ได้ที่ Contact Center หมายเลข 02-008-8820 ในวันและเวลาทำการของ KGP

กรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับการขอคืนค่าสินค้า/บริการภายใต้ Purchase Protection และผู้ซื้อกับร้านค้าไม่สามารถยุติปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้ Facebook จะเป็นผู้พิจารณายุติปัญหาหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว และให้ถือว่าดุลยพินิจของ Meta ในการยุติปัญหาหรือข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นที่สุด เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ซื้อยินยอมให้ KGP เปิดเผยข้อมูลของผู้ซื้อเท่าที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำธุรกรรมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์