การเปิดเผยข้อมูล


ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด ("บริษัท") เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำธุรกรรมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์


ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการเท่านั้น หากข้าพเจ้าพบปัญหาในการใช้สินค้า/บริการ หรือไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะติดต่อกับร้านค้านั้นโดยตรง โดยไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบ


ข้อกำหนดไม่คืนค่าสินค้า/บริการ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ร้านค้าสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางบริการของบริษัท กรณีมีข้อเรียกร้องใดๆ ข้าพเจ้าจะติดต่อกับร้านค้านั้นโดยตรงด้วยตนเอง