1 ก.พ. 64 – 30 มิ.ย. 64

 

พิเศษ! สำหรับร้านค้ารายใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 - 30 มิ.ย. 64 และผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย รับเงินสูงสุด 1,500 บาท

ต่อที่ 1 : รับเงิน 300 บาท* เมื่อสมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป 1 รายการ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ต่อที่ 2 : รับเงิน 1,200 บาท** เมื่อสะสมรายการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาท ครบ 20 รายการ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 64 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)

 • * สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 1) นี้ เฉพาะร้านค้ารายใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay และได้รับการอนุมัติให้เป็นร้านค้ากับบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (“KGP”) และผูกบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กับบริการดังกล่าว และมีรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป ผ่านบริการและบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารดังกล่าวครบ 1 รายการ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะมีสิทธิได้รับเงินต่อที่ 1 จำนวน 300 บาท
 • * สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 1) นี้ จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 ร้านค้า และจำกัด 10,000 สิทธิแรก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รับชำระก่อนได้รับสิทธิก่อนตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบของธนาคาร)
 • ** สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 2) นี้ เฉพาะร้านค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษต่อที่ 1 ที่สะสมรายการรับชำระเงินที่มีรายการรับชำระเงินขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป ผ่านบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay กับ KGP และมีรายการรับชำระผ่านบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารดังกล่าว ครบ 20 รายการ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะมีสิทธิได้รับเงินต่อที่ 2 จำนวน 1,200 บาท
 • ** สิทธิพิเศษ (ต่อที่ 2) นี้ จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 ร้านค้า และจำกัดจำนวนสิทธิต่อที่ 2 จำนวน 10,000 สิทธิ โดยธนาคารจะนับสิทธิต่อที่ 2 รวมกับร้านค้ารายเดิมที่มีสิทธิได้รับเงินคืนต่อที่ 2 ตามโปรโมชั่นสำหรับร้านค้ารายเดิมที่ใช้บริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รับชำระครบก่อนได้รับสิทธิก่อนตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบของธนาคาร)
 • ธนาคารสงวนสิทธินับเฉพาะรายการที่ชำระเงินสำเร็จบนบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay และบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารดังกล่าว ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อรายการ และนับเฉพาะรายการแรกของผู้ชำระเงินแต่ละรายเท่านั้น (ผู้ชำระเงินรายเดียวกันชำระเงินซ้ำไม่นับ ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบของธนาคาร)
 • จำกัดเงินสูงสุดที่ร้านค้าได้รับ (ทั้งต่อที่ 1 และต่อที่ 2) จำนวน 1,500 บาท ต่อ 1 ร้านค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าที่เปิดไว้กับธนาคารและผูกไว้กับระบบรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรณีธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะถือว่าร้านค้าสละสิทธิที่จะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น
 • เงินที่ร้านค้าได้รับเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือรับเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • การคำนวณสิทธิเป็นไปตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดการใช้บริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay เป็นไปตามที่ KPG กำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของ ธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของ ธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KGP Contact Center 0-2008-8820